CHÚC MỪNG NĂM MỚI - HAPPY NEW YEAR 2022!
Thứ hai, 11/9/2017, 0:0
Lượt đọc: 733

DANH SÁCH BAN LIÊN LẠC CÁC THẾ HỆ CỰU HỌC SINH TRƯỜNG THPT CHÚC ĐỘNG

Để việc thông tin liên lạc giữa Ban liên lạc với các cựu học sinh được thuận tiện, hiệu quả, Ban liên lạc các thế hệ cựu học sinh nhà trường thông báo danh sách 48 thành viên (chưa đủ đại diện các khóa) và thông tin cá nhân của các thành viên (Họ và tên, số điện thoại, quê quán và một số địa chỉ email). Trong thời gian tới, Ban liên lạc sẽ cập nhật, bổ sung thêm thành viên và các thông tin cá nhân của các thành viên.

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

105